Heta skolutredningar presenteras i höst – se alla här

UTREDNING. Stora skolpolitiska frågor som riksdagspartierna strider om är under statlig utredning. Under hösten ska flera av dessa redovisas. Få koll på alla här:

Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg 

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2019. Linda Eskilsson är särskild utredare. Hon är ordförande i kulturnämnden i Uppsala kommun. Utredningen ska se över om utbildning i fritidshemmen behöver utvecklas. Det ska även redovisas förslag på hur kvalitet, likvärdighet och det kompensatoriska uppdraget kan stärkas.

Utredningen ska även se över den pedagogiska omsorgen, så som familjedaghem, flerfamiljslösningar eller fristående huvudmän som har familjedaghem. Där ska man se över om barnens lärande stimuleras tillräckligt och förbereder barnen för fortsatt lärande.

Man ska även jämföra formerna förskola och pedagogisk omsorg, för att se att barnen förbereds för förskoleklass på ett likvärdigt sätt i de olika formerna.

KLIVA-utredningen 

Eller "Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk" som den också heter. I maj redovisade utredningen en promemoria om individanpassad utbildning för nyanlända. Karin Sandwall Åsberg är särskild utredare och ska slutredovisa resten av uppdraget 1 oktober.

Utredningen ska ge svar på om utökad undervisningstid på sfi kan öka genomströmningen och övergången till andra utbildningar. Den ska också undersöka om stödåtgärder eller insatser kan hjälpa elever att klara sfi och kombinera sfi med en annan vuxenutbildning.  

Det ska också lämnas förslag på hur kompetensen hos obehöriga lärare inom sfi kan förbättras.

Utredningen om fusk vid högskoleprovet 

I juni överlämnade särskilda utredaren Anna Tansjö sitt delbetänkande om fusk vid högskoleprovet. Men sista delen av utredningen ska redovisas 29 november. Det är tilläggsdirektivet om godkänt betyg på högskolekurs ska återkallas. Detta gäller tillfällen då antagning till utbildning återkallats som följd till att personen fuskat vid högskoleprovet. 

Betygsutredningen 2018 

Den 30 november ska utredningen redovisas. Jörgen Tholin är särskild utredare och han har tidigare varit utredare i Tillträdesutredningen. I stort ska utredning se över och lämna förslag på åtgärder inom betygssystemet i alla skolformer.

Men ett särskilt fokus läggs på gymnasieskolan. Man ska föreslå en modell för ämnesbetyg för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan och se hur denna modell ska förhålla sig till vuxenutbildningen.

Utredningen ska även se över om man kan införa kompensatoriska inslag i betygssystemet för alla skolformer. Man ska även föreslå ett sätt att kartlägga elevers kunskapsutveckling, trots att den inte motsvarar nivån för godkänt betyg.

Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet 

Särskilda utredaren Lars Arrhenius fick förlängd tid och ska redovisa uppdraget 19 december. Uppdraget innebär att alla konfessionella skolor, även kallat religiösa skolor, ska kartläggas och se om skolorna följer regelverket.  

I utredningen ska man definiera en gränsdragning mellan konfessionell och icke-konfessionell utbildning. För- och nackdelar ska analyseras ur ett barnrättsperspektiv samt om det behövs ytterligare krav på huvudmän som vill driva religiösa skolor. 

Men efter Januariavtalet fick utredningen ett tilläggsdirektiv. Det är i form av avtalspunkten om ett etableringsstopp av religiösa friskolor. Därför ska utredningen nu ge förslag på hur ett sådant stopp kan införas. Vilka konsekvenser ett stopp får för bland annat EU-rätten och befintliga religiösa friskolor ska redovisas. 

Valideringsdelegationen 2015–2019 

Anders Ferbe har lett delegationen och uppdraget ska slutredovisas 30 december. Tidigare har två utredningar överlämnats till departementet. I augusti förra året fick de ett tilläggsdirektiv. 

Detta innebär att de ska föreslå en definition av validering utifrån EU-rekommendationen om validering av icke-formellt och informellt lärande. Samt se över hur ramen för kvalifikationer för livslångt lärande kan stärka samspelet mellan validering och utbildningsinsatser.  

Beslutskedja: Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg

6/9
2018
15/8
2019
11/6
2020
16/6
2020
30/6
2020
26/10
2020

Forrige artikel Nytt statsbidrag – i väntan på obligatorisk språkförskola Nytt statsbidrag – i väntan på obligatorisk språkförskola Næste artikel Tidigare GD för F-kassan går till IFAU Tidigare GD för F-kassan går till IFAU