Haddad (L): Berättigad kritik mot Skolinspektionen

DEBATT. Att Skolinspektionen avslutar granskningsärenden utan att säkerställa att åtgärder vidtagits är allvarligt. Risken är att inspektionens legitimitet och trovärdighet naggas i kanten, skriver Roger Haddad (L).

Roger Haddad (L)
Skolpolitisk talesperson

 

Statens skolinspektion är en av våra viktigaste skolmyndigheter när det kommer till att granska att kommuner som friskolor följer skollagen men också att verksamheten bedrivs med hög kvalitet.

Inspektionen genomför regelbunden kvalitetsgranskning, tematiska utvärderingar men också inspektioner som föranleds av uppgifter från föräldrar eller i media om allvarliga brister. Deras besök, som inspektörerna hanterar, kan få långtgående effekter för skolans verksamhet då Skolinspektionen kan besluta om allt från kritik och förelägganden till att återkalla ett tillstånd för en friskola.

Därför ska vi ställa höga krav på att den som inspekterar och riktar kritik mot skolorna och med krav på huvudmännen att agera, exempelvis mot brister i kvaliteten eller arbetsron, också för sin egen del sköter sitt uppdrag. 

Nöjt sig med telefonsamtal

Riksrevisionen riktade nyligen, enligt mig berättigad, kritik mot Skolinspektionen för att de avslutar granskningsärenden utan att säkerställa att skolorna eller huvudmännen vidtagit tillräckliga åtgärder.

Det som är särskilt allvarligt är att även i ärenden som kräver återbesök från Skolinspektionens sida så har detta inte genomförts, utan de har nöjt sig med ett telefonsamtal till kommunens skolförvaltning. Inte heller har de kunnat säkerställa att de åtgärder som vidtagits också fått effekt till exempel att man har säkrat lärarkompetensen.

Legitimiteten naggas

Liberalerna har noterat att de ärenden som särskilt är föremål för granskningen gäller ärenden som berör arbetsro och studiero i skolan. Det är frågor som vi har uppmärksammat länge och som vi prioriterar.

Det är särskilt allvarligt och bekymmersamt att det är i just dessa ärenden Skolinspektionen brister i sin hantering. Ärenden ska inte avslutas om åtgärder inte vidtagits, risken är att inspektionens legitimitet och trovärdighet naggas i kanten. 

Följa upp frågan

Mot bakgrund av denna kritik som riktats mot myndigheten, och i synnerhet att det gäller väsentliga områden som studiero där ärenden avslutas på ofullständig grund, så har Liberalerna inlämnat en följdmotion efter Riksrevisionens skrivelse med krav på regeringen att agera för att säkerställa att skolmyndigheterna tar till sig kritiken och lägger om sitt arbetssätt. Tidigare i våras kallade vi också till oss generaldirektören för en förklaring.

Från Liberalerna kommer vi fortsätta följa upp frågan om studiero i skolan, inte minst med tanke på att det är ett allt större problem och att den direkt påverkar lärarnas arbetsmiljö och elevernas förutsättningar för inlärning.

Forrige artikel LR: Utmärkt av KD om lärarutbildning LR: Utmärkt av KD om lärarutbildning Næste artikel M: Friåret är på gränsen till stötande M: Friåret är på gränsen till stötande