Fusk och etik i forskning på regeringens bord

FORSKNING. Ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson (S) öppnar för att tillsätta en utredning om forskningsetik. Hon meddelar också att regeringen ska utreda fråga om oredlighet i forskning.

”Frågan om forskningsetisk prövning och avgränsningen mot övriga regelverk är komplex och svårbedömd. Mot bakgrund av resultatet av olika pågående utredningar kan regeringen därför behöva överväga behovet av att se över frågan ytterligare”, skriver ministern i ett svar på en skriftlig fråga från Barbro Westerholm (FP).

Frågan från Westerholm handlar om problem och oklarheter om när och hur forskningsetisk prövning ska ske och hur tillsynen av den kan säkras.

Idag regleras detta i en lag från 2004. Samtidigt inrättades regionala etikprövningsnämnder och den Centrala etikprövningsnämnden bildades. Några år senare förtydligades lagen för att fånga in den forskningsverksamhet där det finns ett behov av etikprövning. Anledningen var att försöka skydda de personer som medverkar.

Login