Offentlighet i friskolor ska förstärkas

ÖPPENHET. Offentlighetsprincipen ska införas hos huvudmän för fristående skolor, enligt ett utredningsförslag. På så sätt ska ska insynen öka och anställda i friskolorna ska omfattas av meddelarskydd.

I dag råder offentlighetsprincipen hos de kommunala skolorna men inte hos friskolorna. Därmed är insynen ofta sämre i friskolor.   

Därför föreslås en ny bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen, OSL, att rätten att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter även ska gälla handlingar hos huvudmän för fristående skolor.

Huvudmännen ska vid tillämpningen av OSL jämställas med myndigheter.

Login