Blandade resultat i Pisa 2018

PISA 2018. De svenska eleverna visar bättre kunskaper i alla ämnen som ingår i årets Pisa-undersökning. Samtidigt har likvärdigheten i skolan inte förbättrats.

Pisa 2018 fortsätter på den trend som startades i undersökningen 2015, där de svenska elevernas kunskaper förbättras. De svenska eleverna presterar bättre i alla tre kunskapsområden som undersöks – läsförståelse, matematik och naturkunskap.

I år ligger de svenska elevernas kunskaper över genomsnittet i OECD-länderna. I läsförståelse presenterar bara fyra andra OECD-länder bättre än Sverige. Finland är det enda Nordiska landet som presenterar bättre än Sverige i alla undersökta ämnen. 

En annan nyhet i årets Pisa-mätning är att skillnaden mellan pojkar och flickors kunskaper har minskat. I läsförståelse har skillnaderna minskat från 51 poäng i Pisa 2012 till 34 poäng i Pisa 2018.

Login