Antalet doktorsexamen har fyrfaldigats sedan 1973

FORSKNING. Under perioden 1973-2014 har antalet avlagda doktorsexamina ökat inom alla ämnesområden. Inom medicin och hälsovetenskap har antalet doktorsexamina ökat mest, men relativt sett har den största ökningen skett inom teknik.

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har tagit fram ny statistik över doktorander och examina på forskarnivå uppdelade på forskningsämnesområden för perioden 1973-2014. Antalet doktorsexamina har ökat kraftigt under perioden, från 700 till 2 800. Det beror dels på att det är fler doktorandnybörjare, dels på att det är fler av dem som studerar som avlägger doktorsexamen i slutet än i början av perioden. Ökningen har skett främst sedan mitten av 1990-talet och fram till och med 2008. 

Login