Aktörer reagerar på Skolinspektionens rapport: "Brist på kompetens"

SKOLGRANSKNING. Friskolornas riksförbund reagerar starkt på att huvudmän fortfarande brister i systematiskt kvalitetsarbete. Lärarnas riksförbund är kritiska till att elever och lärare drabbas av det som Skolinspektionen redovisar i sin årsrapport. 

Skolinspektionens lägesrapport visar att det på flera håll i landet finns stora brister i huvudmannaskap och systematiskt kvalitetsarbetet. Det leder till att skolans krav på likvärdighet inte uppfylls och att elever riskerar att inte få trygg och kvalitativ skolgång.

Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund tycker att det är positivt att Skolinspektionen betonar ledarskapets betydelse i sin rapport.

Varför gör inte huvudmän på flera skolor aktiva insatser för att möta sina skolors behov och utmaningar?

Login