Studieskulder följer med till döden

BUDGET. När Alliansen dikterar budgeten för studiemedel innebär det att återstående studielån inte kommer att avskrivs vid 67 års ålder som de görs i dag.

”Det är mycket olyckligt att Alliansen nu driver igenom förslagen om avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av studiemedel”, skriver de rödgröna i ett särskilt yttrande i utskottets betänkande. De rödgröna hänvisar till att många av de remissinstanser som har avstyrkt förslaget som påpekar att de ekonomiska konsekvenserna är osäkra. De menar att förslaget missgynnar särskilt kvinnor med låga inkomster och låga pensioner på ett orimligt sätt.

Alliansens räknar med att förändringen minskar kreditförlusterna för studiemedel med 350 miljoner kronor. Men det är alltså en siffra som de rödgröna ifrågasätter.

Alliansens budget innebär att en examenspremie införs för att locka lärarstudenter att läsa de ämnen där det råder brist på lärare. Det är ämnena matematik, fysik, kemi, biologi och teknik. Premien uppgår till 25 000 kronor per ämne med ett tak på 75 000 kronor per student. Det införs också en skattefri examenspremie på 50 000 kronor införs under 2015–2021 för den som avlägger en speciallärare- eller specialpedagogexamen. I budgeten avsätts det 60 miljoner för detta. Dessutom får Central studiemedelsnämnden, CSN, 5 miljoner kronor för att klara ökad administration kring examenspremien.

Login