December 2018

Torsdag 13 december

KL. 9:30
KL. 10:00
KL. 10:00
 • Försvarsutskottet sammanträder

Fredag 14 december

 • Gränsöverskridande miljöpåverkan för Nord Stream 2 AG:s planerade gasledningsprojekt

  Samråd hösten 2018 alternativ sträckning nordvästra Bornholm.

Lördag 15 december

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Statskontoret att utvärdera förebyggande åtgärder mot våldsbejakande extremism

  Sista datum för Statskontoret att redovisa uppdraget till Kulturdepartementet (med kopia till Justitiedepartementet)

Måndag 17 december

 • Debatt: Utgiftsområden 3, 6, 7, 13

KL. 16:00
 • Beslut i riksdagen

  Riksdagen fattar beslut efter att ha hållit ärendedebatter.

Fredag 21 december

 • Utredning: Skärpta regler för lagöverträdare 18–20 år, Dir. 2017:122

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Måndag 31 december

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att utreda förutsättningarna för att använda Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningshelikoptrar som en brandbekämpningsresurs

  Sista datum för Sjöfartsverket att redovisa uppdraget. 

Januari 2019

Torsdag 17 januari

KL. 10:00
 • Försvarsutskottet sammanträder

Fredag 18 januari

 • Utredning: Straffrättsliga åtgärder mot organiserad tillgreppsbrottslighet

  Sista dagen för utredaren att redovisa uppdraget.

Tisdag 22 januari

KL. 11:00
 • Försvarsutskottet sammanträder

Torsdag 24 januari

KL. 10:00
 • Försvarsutskottet sammanträder

Fredag 25 januari

 • Regeringsuppdrag: Förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige

  Sista datum för Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen att delredovisa uppdraget.

Torsdag 31 januari

 • Utredning: En översyn av den straffrättsliga terrorismlagstiftningen

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till att stärka allmänhetens samt små och medelstora företags motståndskraft mot it-incidenter

  Sista datum för MSB att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Utvärdering av operativa räddningsinsatser vid skogsbränder 2018, Dir. 2018:81

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Februari 2019

Onsdag 13 februari

 • Konferens: Cyberförsvarsdagen 2019

  Årets tema är "Hur skyddar vi det skyddsvärda?".

Fredag 15 februari

 • Utredning: Möjligheterna till kameraövervakning ska förenklas, Dir. 2017:124

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.