V: "Garantera Pliktrådets oberoende från Försvarsmakten"

DEBATT. Pliktrådet har påtalat stora brister i samarbetet med Försvarsmakten, framförallt i hur självständigt rådet är från myndigheten. För att medinflytandet ska fungera bättre kräver vi att regeringen gör förändringar, skriver Hanna Gunnarsson (V).

Hanna Gunnarsson (V)
Riksdagsledamot och försvarspolitisk talesperson

I mars 2017 återuppväckte regeringen värnplikten och gjorde den könsneutral. Det var ett beslut som Vänsterpartiet välkomnade. Ungefär 5 000 personer gör värnplikt i år och 17 procent av de som har kallats in är kvinnor (en andel som måste fortsätta växa framöver).

Värnplikten är en av grundpelarna i ett folkförankrat försvar. En annan grundpelare för folkförankringen är de frivilliga försvarsorganisationerna. Genom allmän och lika värnplikt för kvinnor och män ser vi till att de personer som genomgår militär grundutbildning speglar hela befolkningen. Genom folkförankringen får Försvarsmakten stort förtroende hos hela befolkningen och alla olika människor ska kunna känna att de är en del av landets försvar.

En av hörnpelarna

Värnplikten är en speciell verksamhet. Det faktum att människor kan tvingas in i verksamheten kräver ett särskilt ansvar för att skapa goda förhållanden för demokratiskt inflytande och möjlighet till reell påverkan på den situation man befinner sig i. Medinflytandet är en av hörnpelarna i folkförankringen av och förtroendet för värnplikten. Det garanterar att de värnpliktiga blir lyssnade på och kan påverka sin utbildning och gör därmed hela Försvarsmakten bättre.

Varje år hålls en Värnpliktskongress, där fem värnpliktiga väljs för att under det kommande året föra de värnpliktigas talan. Det första Pliktrådet efter värnpliktens nästan tioåriga paus valdes våren 2019, och är en ny länk i en lång och stolt tradition av medinflytande för de värnpliktiga.

Stora brister i samarbetet

Under det senaste året har det blivit uppenbart att medinflytandet för de värnpliktiga skulle behöva organiseras på ett annat sätt, och Vänsterpartiet har därför i en motion till riksdagen krävt att Förordningen om medinflytande för totalförsvarspliktiga (2017:1249) förändras. Pliktrådet har påtalat stora brister i samarbetet med Försvarsmakten, framförallt i hur självständigt Pliktrådet är från myndigheten.

Håll avstånd till Pliktrådet

I dag är Pliktrådet en del av Försvarsmakten. Ett sådant beroendeförhållande hindrar rådet från att bedriva en självständig verksamhet. Pliktrådet kan inte själva anställa sin personal eller fatta beslut om sitt administrativa arbetssätt.

De praktiska fördelar det kan föra med sig att vara en del av en större organisation blir sekundära om inte möjligheten till ett faktiskt oberoende garanteras. Den nuvarande modellen kräver att Försvarsmakten håller största möjliga avstånd till Pliktrådets verksamhet, någonting som visat sig svårt i praktiken.

Kritik ska kunna lyftas

Det är nödvändigt att Pliktrådet ska kunna agera helt självständigt och, när det så är nödvändigt, komma med kritik, granska eller lyfta frågor som Försvarsmakten förbisett. En ömsesidigt god relation med Pliktrådet där avstånd iakttas bör betraktas som en värdefull tillgång för Försvarsmakten.

Omorganisering nödvändigt

Paragraf 18 i förordningen om medinflytande för totalförsvarspliktiga slår fast att Pliktrådets ledamöter ska vara administrativt anslutna till Försvarsmakten. För att garantera ett verkligt demokratiskt inflytande bör detta ändras. Om vi i framtiden också får en civil inriktning inom totalförsvarsplikten i Sverige och därmed ett “civilpliktråd” är det absolut nödvändigt att medinflytandet inom totalförsvarsplikten inte är kopplat till Försvarsmakten som myndighet.

En jämförbar situation är den för landets studentkårer på universitet och högskolor. Även om studentkårerna i dag får finansiering via lärosätena är de egna juridiska personer med mycket stor rörelsefrihet. Ett nära samarbete är möjligt trots skilda och självständiga organisationer. En liknande modell skulle kunna ge Pliktrådet samma självständighet och samtidigt möjlighet att uppfylla rollen som både samarbetspartner och kritiskt granskande part gentemot Försvarsmakten.

För samhällets bästa

Värnplikten är en mycket viktig del av försvarsverksamheten i Sverige, och medinflytandet är en väldigt viktig del av värnplikten. För att medinflytandet ska fungera bättre i framtiden kräver Vänsterpartiet att regeringen ska göra förändringar i förordning om medinflytande för totalförsvarspliktiga, med syftet att kunna garantera Pliktrådets oberoende från Försvarsmakten framöver. Det skulle både de värnpliktiga, Försvarsmakten och samhället tjäna på.

Forrige artikel Debatt: Testning av personal inom samhällsviktig verksamhet fungerar inte Debatt: Testning av personal inom samhällsviktig verksamhet fungerar inte Næste artikel Dansk tankesmedja: Svenskarna styr pandemin – inte deras regering Dansk tankesmedja: Svenskarna styr pandemin – inte deras regering
GDPR-böter ökar – Sverige bland de värsta i EU

GDPR-böter ökar – Sverige bland de värsta i EU

SÄKERHET. Antalet anmälningar och summan betalda böter utifrån GDPR ökar. Enligt byrån som sammanställt siffrorna är det delvis för "att myndigheterna börjar komma ikapp i arbetet". Se hur Sverige ligger till i grafiken.