Klimatanpassningsutredning får jobba tre extra månader

KLIMAT. Utredaren Eva H Eriksson får ytterligare ett kvartal på sig för att reda ut ansvarsfrågorna kring klimatanpassning.

Regeringens uppdrag till utredaren Eva H Eriksson är att se hur ansvaret fördelas mellan stat, landsting, kommuner och enskilda vad gäller klimatanpassningsåtgärder i samhället.

Listan över de ändrade förutsättningar och nya hot som Sverige ska hantera i ett förändrat klimat kan göras mycket lång. Det handlar om skred, ras, erosion, översvämningar, havsnivåhöjning, värmebölja, smittspridning, markföroreningar, ändrad växtsäsong och förändringar i den biologiska mångfalden. Det är komplexa frågor och utredaren får nu mer tid på sig. Istället för att lämna fram sin analys och sina förslag i februari nästa år har regeringen beslutat att uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2017.

Login