Hultqvist: Försvarsberedningen får större uppdrag

TILLÄGGSANVISNING. Försvarsminister Peter Hultqvist har beslutat om tillägg till Försvarsberedningens anvisningar. De ska nu även ta hänsyn till tidigare förslag om förbättrad ekonomisk styrning inom Försvarsmakten. 

Försvarsberedningen består av representanter från alla riksdagspartier samt sakkunniga och experter. Beredningen ska fungera som ett forum för konsultationer mellan regeringen och representanterna, och syftet är att nå en bred enighet bland partierna i hur Sveriges försvars- och säkerhetspolitik ska utformas.

De ursprungliga anvisningarna till Försvarsberedningen var att ge en bedömning av den säkerhetspolitiska utvecklingen och konsekvenserna för svensk försvars- och säkerhetspolitik som detta innebär. Försvarsberedningen hade även i uppdrag att lämna förslag för totalförsvarets fortsatta inriktning för åren 2021 till och med 2025, samt möjliga effektiviseringar och konsekvenserna av förslagen. Nu ska Försvarsberedningen alltså även ta hänsyn till Statskontorets förslag.

Statskontorets rapport om Försvarsmaktens interna ledning, styrning och uppföljning (2018:27) överlämnades till regeringen i december 2018. Där föreslogs det åtgärder som regeringen samt Försvarsmakten kan vidta för att förbättra organisationen. Ekonomistyrningsverket (ESV) analyserade även, i en bilaga till Statskontorets rapport, Försvarsmaktens investeringsplan för samhällsinvesteringar.

Login