FOI pekar ut vägen till bättre beredskap – näringslivet centralt

CIVILSKYDD. Nu börjar FOI peka ut vägen för uppbyggnaden av Sveriges försörjningsberedskap. Bland annat dammar man av det gamla K-företagssystemet som en möjlighet.

Nu redovisar Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) sitt regeringsuppdrag om nationell försörjningsberedskap. Syftet har varit att FOI ska skapa ett underlag till utredningen om nationellt samordnad försörjningsberedskap som regeringen flaggat för att den ska tillsätta.

Aktör med ansvar

FOI har också gett förslag på hur staten kan bygga upp en central aktör som har ett samlat ansvar för försörjningsfrågorna. Men man har inte gett förslag på om det ska vara en redan existerande myndighet eller en ny.

Möjliga uppgifter för den ansvariga aktören kan bland annat vara koordinering av myndigheter och aktörer, lagerhållningshantering av läkemedel och varor samt prioritering av resursfördelningar. Men också uppgifter som att hantera export- och importbegränsningar för att förebygga försörjningskriser.

Lades ner 2002

Det finns inte i dag någon definition av vilka sektorer som ingår i försörjningsberedskapen. Det försvann tillsammans med nedläggningen av myndigheten Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) år 2002. Den pågående utredningen om ansvar och ledning inom civilt försvar, som ska redovisas i vår, ska dock lämna förslag gällande myndigheterna.

K-företagssystemet

Men forskarnas slutsats är att försörjningsberedskapen alltid har och kommer vara beroende av näringslivets resurser och kompetenser. I dag saknas det strukturer för hur företagen kan vara med i planeringen och den operativa hanteringen av försörjningen.

I rapporten dammas det gamla K-företagssystemet av som en lösning som kan utredas vidare av regeringen. Systemet innebar att under kalla kriget pekades krigsviktiga företag ut. Staten slöt avtal med dessa företag att de skulle fortsätta under kris eller krig, ibland med ändrad inriktning. Företagens fördelar kunde vara förtur till reparationer och undantag från ransonering.

Bland annat branschorganisationen Teknikföretagen skulle vilja se att ett liknande system upprättas igen.

Kommer ta tid

Rapporten framhäver att det går att stärka beredskapen redan nu med relativt enkla medel. Bland annat nämns åtgärder som viss utökad lagerhållning, förberedelser för produktionsomställning hos de företag som har erforderlig teknik och kunskap och förberedelser för regellättnader.

Men att bygga upp en robust försörjningsberedskap kan komma att ta tid, enligt FOI:s generaldirektör Jens Mattson.

– Jag vill understryka att det omfattande underlag som vi nu presenterar vilar på den kunskapsuppbyggnad om totalförsvaret som bedrivs av FOI. Återuppbyggnaden av totalförsvaret är en samhällsreform inom nästan samtliga samhällssektorer. Hur det ska genomföras är en utmaning. Jag menar att det måste ackompanjeras av mer och fler långsiktiga forskningsinsatser, särskilt inom det breda området civilt försvar, säger Mattson i ett pressmeddelande.

Forrige artikel Hallå där Magnus Christiansson – som vill ge officerarna en kurs i statsvetenskap Hallå där Magnus Christiansson – som vill ge officerarna en kurs i statsvetenskap Næste artikel Altinget satsar på bevakning av civilsamhället Altinget satsar på bevakning av civilsamhället