Liberalerna: Revidera läroplanen för mer faktakunskaper och katederundervisning

2011 års läroplan, med bl a de ämnesvisa kursplanerna med betygskriterier i varje ämne, var ett stort steg framåt mot en mer kunskapsorienterad grundskola. Men det är Liberalernas uppfattning att 2011 års läroplan nu bör revideras och att ytterligare steg tas mot en än tydligare kunskapsinriktning. En ny Alliansregering i höst bör därför besluta om en läroplansrevision för grundskolans läroplan och den ska genomföras av yrkeserfarna och skickliga ämneslärare. – För att nå högre resultat i grundskolan behöver vi lägga om arbetssättet. Det krävs mer fokus på grundläggande bas- och


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar

NYHEDER I ANDRE MEDIER

Visa fler »