JO yttrar sig över delbetänkandet SOU 2017:17

JO Lars Lindström har yttrat sig över delbetänkandet Om oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegången – Genomförande av EU:s oskuldspresumtionsdirektiv (SOU 2017:17) Läs hela yttrandet


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar