Lämna synpunkter på Naturvårdsverkets preliminära förslag på förändringar av jakttider

Det är viktigt med regelbunden översyn av jakttiderna. Den förra systematiska översynen genomfördes år 2000. Eftersom det var så länge sedan sist är de preliminära förslagen på förändringar relativt omfattande.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar