JO yttrar sig över betänkandet SOU 2018:50

JO Cecilia Renfors har yttrat sig över betänkandet Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar (SOU 2018:50)


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar