Försäkringskassan får allvarlig kritik för långsam handläggning i samband med utredning av försäkringstillhörighet

AA lämnade uppgifter om svensk försäkringstillhörighet till
Försäkringskassan den 1 december 2016. Hon ansökte samtidigt om barnbidrag. I beslutet konstateras att det dröjde två månader innan utredningen påbörjades och att
försäkringstillhörigheten inte fastställdes förrän efter drygt ett år. Den oacceptabelt långa handläggningstiden berodde främst på Försäkringskassans brist på aktivitet. I beslutet noteras vidare att JO samma dag har fattat totalt sex beslut där Försäkringskassan kritiseras för långsam handläggning i ärenden om försäkringstillhörighet. JO har för avsikt att följa utvecklingen på området.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar