JO yttrar sig över betänkandet SOU 2018:27

JO Cecilia Renfors har yttrat sig över betänkandet Ekonomiska sanktioner mot terrorism (SOU 2018:27).


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar