Kritik mot Kriminalvården för att myndigheten under en längre tid har bedrivit häktesverksamhet i bristfälliga lokaler

Sedan 2006 bedriver Kriminalvården en provisorisk häktesverksamhet i Polismyndighetens arrest i Östersund. I samband med en Opcat-inspektion2013 uttalade JO att Kriminalvården allvarligt borde överväga lämpligheten av att
fortsättningsvis placera häktade i lokalerna. Efter en andra Opcat-inspektion 2016 ansåg JO att Kriminalvården, om inte omedelbara åtgärder vidtogs, skulle upphöra med att placera häktade personer i lokalerna. I tiden därefter har det skett vissa förändringar i lokalerna. Vidare är Kriminalvårdens avsikt att lokalerna enbart ska användas
för placering av intagna med restriktioner. Trots dessa förändringar kvarstår enligt JO det faktum att de nuvarande lokalerna inte är lämpade att bedriva häktesverksamhet
i. Östersunds geografiska läge är enligt JO inte ett tillräckligt tungt vägande skäl för att kunna motivera att häktade placeras i de nuvarande lokalerna. Den enda rimliga
lösningen är således att Kriminalvården slutar att använda de nuvarande lokalerna som häkte och inte återupptar häktesverksamheten i Östersund förrän det finns
ändamålsenliga lokaler. Enligt Kriminalvården beräknas nya häkteslokaler kunna tas i drift våren 2020.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar