JO yttrar sig över betänkandet SOU 2017:112

JO Thomas Norling har yttrat sig över betänkandet Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112).


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar