Översyn av styrningen inom funktionshinderspolitiken

Regeringen beslutade den 21 december 2017 att en särskild utredare ska göra en översyn av styrningen inom funktionshinderspolitiken.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar