Januari 2020

Måndag 20 januari

 • Remiss: Anpassning av investeraravdraget på grund av EU:s regler om statligt stöd (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

Onsdag 22 januari

 • Remiss: Utkastet till lagrådsremiss Skärpta straff för de allvarligaste formerna av immaterialrättsintrång

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Utkast till lagrådsremiss En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder

  Sista datum att svara på remissen.

Onsdag 29 januari

 • Remiss: Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

Februari 2020

Fredag 7 februari

 • Remiss: Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (ingångsavdrag) (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

Lördag 8 februari

 • Remiss: Förslag till ny förordning inom bildkonst-, form- och konsthantverksområdet (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

Tisdag 11 februari

 • Remiss: Livsmedelsverkets rapport om nationella anpassningar med anledning av förordning (EU) 2019/787 om spritdrycker m.m.

  Sista datum att svara på remissen.

Onsdag 12 februari

 • Remiss: Stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

Torsdag 13 februari

 • Remiss: Delegation av beslutanderätt i vissa fall från Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

Fredag 14 februari

 • Remiss: En hemställan från Polismyndigheten om ändring i lagen om kvalificerade skyddsidentiteter

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Förslag till ändring i industriutsläppsförordningen (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Konkurrensverkets promemoria med förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Konkurrensverkets promemoria med förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Ett bättre premiepensionssystem (SOU 2019:44)

  Sista datum att svara på remissen.

Tisdag 18 februari

 • Remiss: Genomförande av EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan (Ds 2019:19)

  Sista datum att svara på remissen.

Onsdag 19 februari

 • Remiss: Möjlighet till betyg från årskurs 4 (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

Torsdag 20 februari

 • Remiss: Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning (Ds 2019:33)

  Sista datum att svara på remissen.

Måndag 24 februari

 • Remiss: Ökad statlig närvaro i Härnösand (SOU 2019:33)

  Remissvaren ska ha kommit in senast den 24 februari 2020

Fredag 28 februari

 • Remiss: Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet: Rapportering och miljösanktionsavgifter (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.