Ny myndighet ska ge bättre miljöinspektion

FÖRVALTNING. En särskild miljöinspektion skulle ge en enhetlig tillsyn och stärka rättssäkerheten, enligt ett förslag från utredaren Göran Ekström. Totalt skulle nästan 400 anställda på länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen samt Havs- och vattenmyndigheten beröras av reformen.

Johanna Alskog

Tillståndsgivning, tillsyn och tillsynsvägledning på miljöområdet brister på många sätt i dag, enligt Miljömyndighetsutredningen som lämnades över till klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) på måndagen. Att skapa en ny nationell myndighet – Miljöinspektionen – vore det bästa sättet att komma tillrätta med problemen kring effektivitet, enhetlighet, rättssäkerhet och konkurrensneutralitet, enligt utredaren Göran Ekström.

I dag är tillståndsgivning, tillsyn och tillsynsvägledning på miljöområdet utspritt på sju domstolar, 21 länsstyrelser, 12 miljöprövningsdelegationer, 16 nationella myndigheter samt på kommunerna. I ett första steg bör tillstånds- och tillsynsuppdragen på Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen och länsstyrelserna flyttas till den nya inspektionsmyndigheten. I ett andra steg kan man överväga att flytta motsvarande uppgifter från fler myndigheter samt vissa uppgifter vid mark- och miljödomstolarna till den nya myndigheten.