SOU: Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting" till finansdepartementet.

Kostnadsutjämningsutredningen har idag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Utredningen har haft i uppdrag att se över den del av utjämningssystemet som avser kommunernas och landstingens kostnader för obligatoriska verksamheter, den så kallade kostnadsutjämningen. Uppdraget innefattade att bedöma om tillräcklig hänsyn tas till flyktingmottagandet och att se över de ersättningar som går till glesare delar av landet.

Utredningen konstaterar att dagens kostnadsutjämning i huvudsak fyller sitt syfte men att mer fokus behöver ges åt socioekonomi och glesbygdens villkor

Login