SOU: Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring (SOU 2021:5)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring" till justitiedepartementet.

Utredningen om arbetskrafts­invandring har haft ett brett uppdrag med flera olika frågor att ta ställning till. Den över­gripande mål­sätt­ningen har varit att förbättra den nuvarande regleringen för arbets­krafts­invandring sam­tidigt som dagens system för arbets­krafts­invandring värnas. Utredningen har haft i uppgift att både ge förslag på åtgärder för att attra­hera inter­nationell kompe­tens och på åtgär­der som avser att stärka arbets­krafts­invand­rarens ställning på arbets­marknaden.

Huvudsakligen har utredningens uppdrag varit att

 

Login