Skolinspektionen föreslås få breddat uppdrag

DISKRIMINERING. Skolinspektionen föreslås få ett samlat ansvar för alla diskrimineringsfrågor i skolan och ska överta vissa av DO:s uppgifter. Det är ett av de förslag som utredaren Anna-Karin Lund presenterar.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) tror att en förflyttning av bestämmelser i diskrimineringslagen till skollagen kan underlätta för elever och föräldrar när de anmäler kränkningar och diskriminering som sker i skolans värld.

Den nuvarande lagstiftningen innebär att de kränkningar som har grund i diskrimineringslagen – kränkningar som handlar om kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder, behandlas av Diskrimineringsombudsmannen. Även sexuella kränkningar faller under DO:s ansvar. Kränkningar som inte har någon grund i diskrimineringslagen regleras av skollagens bestämmelser om åtgärder mot kränkning i skolan och tas om hand av Skolinspektionen.

– Det är väldigt svårt för barn och föräldrar att veta vart de ska vända sig. Vi menar att Skolinspektionen ska ta över alla diskrimineringsfrågor som gäller skolan, det blir enklare och bättre på alla sätt, sade utredaren Anna-Karin Lundin, som under onsdagen lämnade över sitt betänkande till demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) och utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). 

Diskrimineringsnämnd som prövar ärenden

Andra förslag som Lundin presenterade under pressträffen var att Diskrimineringsombudsmannens uppdrag ska förtydligas så att det blir klarare att DO bara ska föra tala i domstol i ärenden som kan bli prejudicerande. Utredaren anser också att det är önskvärt att inrätta en diskrimineringsnämnd som avger rekommendationer som ett alternativ till domstolsprövningar. Nämnden skulle kunna fungera på liknande sätt som Allmänna reklamationsnämnden. 

Anna-Karin Lundin menar också att regeringen bör tillsätta en utredning som behandlar frågan om ett generellt förbud mot diskriminering i offentlig verksamhet, idag är endast diskriminerande bemötande förbjudet.

– Vårt förslag är att man utreder möjligheten till en helt ny diskrimineringslag och inför ett generellt heltäckande förbud mot all diskriminering, inte bara på vissa samhällsområden, sade Lundin under pressträffen.

Att Skolinspektionens barn- och elevombud i framtiden övertar delar av DO:s uppgifter skulle ge de elever som kränks ett bättre stöd menar Gustav Fridolin.

– Vi får se på remissutfallet men för den enskilda eleven har den ordning som vi haft idag varit helt absurt. I många fall har man fått ett sämre stöd för att lagstiftningarna ser olika ut. Skolinspektionen och Barn- och elevombudet har tydliga muskler och möjligheter att följa upp alla de anmälningar som kommer dem till del men just när det handlar om diskriminering eller sexuella kränkningar har man inte haft samma verktyg, sade utbildningsministern till Altinget.

 

Forrige artikel Altinget förvärvar Mandag Morgen Næste artikel Regeringen utreder försvarets framtida materiel
Här är vårens riksdagsvikarier

Här är vårens riksdagsvikarier

ERSÄTTARE. Under våren är flera av de ordinarie riksdagsledamöterna lediga. Bland vikarierna finns bland annat tre tidigare riksdagsledamöter och Annie Lööfs förra pressekreterare.