SCB ska studera valdeltagande

KORTNYTT. Regeringen ger Statistiska Centralbyrån (SCB) i uppdrag att studera valdeltagandet. Uppdraget ska delredovisas 2019 och slutredovisas 2020. 

SCB:s ska jämföra valdeltagande utifrån ett flertal faktorer. Bland annat ska socioekonomiska faktorer och skillnader i valdeltagande mellan kön, ålder, utbildning och inrikes och utrikes födda studeras. Uppdraget ska delredovisas den 28 juni 2019 och en slutredovisning ska lämnas senast den 26 juni 2020.

Funktionsnedsatta

I uppdraget som beräknas kosta 1,6 miljoner under 2018 och 2019, kommer också valdeltagandet bland förstagångsväljare och bland personer med funktionsnedsättning analyseras.

Just valdeltagandet bland funktionsnedsatta uppmärksammades av Birgitta Ohlsson (L) i en skriftlig fråga till demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) för några veckor sedan. Då svarade Alice Bah Kuhnke att ett SCB-uppdrag var på väg.

Läs även: SCB ska syna röstandet bland funktionsnedsatta

I sitt svar på den skriftliga frågan framhöll demokratiministern också andra åtgärder för att få upp valdeltagandet. Bland annat fördelar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) pengar till organisationer inom det civila samhället och till kommuner som genomför verksamhet för att öka valdeltagandet.

”Stödet ska gå till verksamheter inriktade mot befolkningsgrupper som röstar i mindre utsträckning än övriga röstberättigade, bland annat personer med funktionsnedsättning. Bland de projekt som har beviljats medel finns bl.a. ett som handlar om att ge personer med intellektuella funktionsnedsättningar kunskap och information om valen på ett sätt som målgruppen förstår och kan ta till sig”, skrev Bah Kuhnke.

EU-val

SCB har i sitt uppdrag också en uppgift att jämföra valdeltagandet mellan de allmänna valen 2018 och Europaparlamentsvalet 2019. Som en jämförelse var valdeltagandet vid riksdagsvalet 2014 86 procent medan Europaparlamentsvalet samma år bara lockade 51 procent av de röstberättigade svenskarna till valurnorna.

 

Forrige artikel Myndighetsanställda i metoo-upprop Næste artikel Svensk ekonomi går bättre än väntat
Moderaterna har regeringen under lupp – ställer klart flest frågor till statsråden

Moderaterna har regeringen under lupp – ställer klart flest frågor till statsråden

KONTROLLMAKT. Moderaterna sticker ut vad gäller granskningar av statsråden. Framför allt är det M-ledamoten Lars Beckman som ställer ministrarna mot väggen, med fler än dubbelt så många interpellationer som riksdagsledamoten som begärt näst flest.

– Jag tycker att det är ett viktigt instrument där oppositionen kan granska statsråden, säger Lars Beckman (M) till Altinget.