Regeringen vill skydda inaktiva elkunder

AVTAL. Regeringen vill få riksdagens godkännande för att hindra elbolagen att sälja elen för dyrt till den passiva delen av kundkretsen. Men Energimarknadsinspektionen anser att det skulle störa konkurrensen på elmarknaden.

Foto: Foto: Bo Dahlin/Svenska kraftnät
Johanna Alskog

Prisreglering skulle kunna åtgärda prisskillnader men skulle samtidigt påverka marknaden genom att förutsättningarna för prisbildningen som bygger på tillgång och efterfrågan, sätts ur spel. Prisreglering kan även ifrågasättas ur ett EU-rättsligt perspektiv. EI gör bedömningen att prisreglering inte är en lämplig åtgärd för att komma tillrätta med prisskillnaderna mellan anvisat elavtal och andra avtal.

Energimarknadsinspektionen dömde ut idén om prisreglering av anvisade elavtal i en rapport år 2013

Runt 15 procent av elkunderna har ett så kallat anvisat elavtal, det vill säga att de har vare sig valt elbolag eller elavtal på egen hand. Det är en siffra som regeringen vill pressa ner, eftersom det är elkunderna som löper risk att få betala högre priser till sämre villkor än de de elkunder som gör aktiva val på marknaden.

Ett förslag i den promemoria som miljö- och energidepartementet nu har skickat ut på en rask remissrunda – en månad – är att regeringen ska kunna gå in och reglera prisnivåerna för de anvisade elavtalen. Det tycker inte Energimarknadsinspektionen (EI) är en god idé. Det stör konkurrensen på marknaden. EI har tidigare utrett systemet med anvisade elavtal.

Men regeringen vill ändå att riksdagen gör det möjligt för regeringen att, genom föreskrifter, reglera att prisnivån inte får överskrida en viss nivå för de kunder som har ett anvisat elavtal. Detta trots att regeringen skriver i sin promemoria att sådana bestämmelser inte bör införas innan en utvärdering har gjorts av vilken effekt de övriga åtgärder som föreslås får på elpriserna.

Dokumentation

BESLUTSKEDJAN – PROMEMORIA

Vad händer nu?

Miljö- och energidepartementet har skickat ut promemorian på remiss. Remissinstanserna har knappt en månad på sig att ge sina synpunkter, yttrandena ska vara inne senast den 8 april. Därefter kan regeringen gå vidare och ta fram ett lagförslag, en proposition.

Senast den 1 januari 2017 vill regeringen att förslagen ska träda i kraft.

Promemoria Anvisade elavtal


Altinget logoRikspolitik
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget rikspolitik får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00