Regeringen tillsätter nya ledamöter till Tillitsdelegationen

NAMN. Christina Forsberg, generaldirektör för CSN och Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket har blivit nya ledamöter.

Christina Forsberg har tidigare varit länspolismästare och haft chefsroller inom Kronofogdemyndigheten. Jermsten har tidigare varit kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm och expeditions- och rättschef i Finansdepartementet.

Uppdraget är att tillsammans med Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman ta nästa steg i arbetet med  att utveckla den tillitsbaserade styrningen inom statsförvaltningen. Arbetet ska redovisas i en slutrapport som ska lämnas över till regeringen i oktober 2019.

Login