Pandemimodell kan användas för antibiotika

STYRNING. Den ekonomiska ersättningsmodell som i dag används för garantier vid globala epidemier, så kallade pandemier, kan komma att användas för att säkra tillgång till antibiotika.  

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att göra en förstudie som ska se om en ny ekonomisk ersättningsmodell för antibiotika kan fungera. Syfte är att säkerställa tillgänglighet av vissa ”essentiella antibiotika” samtidigt som risker för antibiotikaresistens minimeras.

Bakgrunden är att Läkemedelsindustriföreningen, Lif, har inkommit med underlag för hur ett pilotprojekt för nya antibiotika skulle kunna läggas upp. Enligt föreningen kan den modell som utvecklats för pandemigarantier utvecklas vidare för att passa även för antibiotika.

Modellen skulle fungera som så att staten betalar en premie för att säkerställa tillgång till antibiotika som annars inte skulle finnas tillgängliga i Sverige då det i dag saknas ekonomiska incitament för detta. Med modellen skulle landstingen betala för antibiotikan när den används.

Login