Naturvårdsverket utreder vargstammen

Regeringen går nu vidare med sina tidigare planer för vargpolitiken. På torsdagen fattade regeringen det formella beslutet att ge Naturvårdsverket i uppdrag att utreda storleken på vargstammen och vad som är gynnsam bevarandestatus för varg.

I uppdraget ingår även att tillsammans med Jordbruksverket redovisa hur landsbygdens näringar och renskötsel påverkas. Regeringen har även beslutat att ge Jordbruksverket i uppdrag att granska hur angrepp från rovdjur ska förebyggas.

Dessutom ska vargkommittén, med representanter för markägare, miljöorganisationer och jägare, återinrättas. Uppgiften är att hjälpa regeringen med att forma en hållbar politik kring vargen.

Login