MUCF behöver skärpa bidragskontrollen

KORTNYTT. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har inte tillräcklig kontroll på bidragen. Det riskerar felaktiga bidragsgivningar, varnar Statskontoret i en analys.

Analysen visar att MUCF i allt väsentligt fullgör sitt uppdrag, men att kontrollen i myndighetens bidragsgivning inte är tillräcklig för att förhindra ett felaktigt utnyttjande av bidragen.

MUCF fördelar årligen ut ungefär 350 miljoner kronor i statsbidrag till omkring 400 organisationer. Av det totala beloppet är det endast en liten del som har utnyttjats felaktigt. Statskontoret bedömer dock att det felaktiga utnyttjandet är tillräckligt stort för att rubba allmänhetens förtroende för myndighetens bidragshantering.

Statskontoret skriver att MUCF:s bidragskontroll i hög grad är automatiserad och att handläggarna har ett begränsat utrymme för att göra kvalificerade bedömningar och kontroller. Statskontoret anser därför att regeringen bör göra vissa omfördelningar i MUCF:s anslag så att mer resurser kan läggas på myndighetens bidragshantering.

Login