MP: Klimatmålen ska nås med hjälp av skattepolitiken

INTERVJU. Janine Alm Ericson ser skatter som ett viktigt styrmedel för att lotsa människor och företag i en  mer hållbar riktning, både på nationell och global nivå. 

– Som parti måste vi väl alltid vara positiva till koldioxidskatt, svarar Miljöpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Janine Alm Ericson, på frågan om hon är för en global skatt på koldioxid.

– Ska vi nu nå klimatmålet, som alla länder är överens om, kan en internationell koldioxidskatt vara ett sätt att nå dit – om man bygger det på rätt sätt.

Janine Alm Ericson menar att det finns flera skatter som skulle kunna fungera som globala regulatorer för att uppnå olika miljömål, men att det kan vara svårt att få det att fungera i praktiken.

Login

 • Rapportera

  Erik Mjöberg

  Skapa en smidig verksamhet för hållbarhetsrapportering!

  Idag kan man via den digitala standarden XBRL (eXtensible Business Report Language) definiera en finansiell rapport via de konton i Baskontoplanen (används av 98 % av svenska företag) som ska summeras till respektive begrepp. T.ex. summeras kontona 3000 t.o.m. 3799 till Nettoomsättning i en årsredovisning.

  Genom att rapportmottagarna (Skatteverket, Statistiska Centralbyrån, Bolagsverket men även försäkringsbolag och banker) definierar sina rapporter utifrån Baskontoplanen i standarden XBRL kan företagen sekundsnabbt generera rapporter utifrån sin kontering, något som tidigare tog flera dagar.

  Jag bedömer att om vi nu går över i en hållbarhetsekonomi är det viktigt, oberoende av om det handlar om beskattning, utsläppsrätter eller annat, att snabbt definiera hållbarhetskonton (för förekomst av tungmetaller, gaser, gifter etc) för mätning av andelar eller mängder på ett strukturerat sätt. Kontoklassningen handlar om att ange vilken företeelse eller förekomst som ska mätas och vilken sort som den ska anges i. Om vi nu tidigt definierar företeelserna på ett bra sätt, kan vi snabbt få ett system där jämförbarheten mellan olika företag med avseende på meningsfulla hållbarhetskriterier sätts i första rummet. Om vi inte gör dessa definitioner kommer vi sannolikt tappa denna möjlighet till jämförbarhet med följd att underlag för nödvändiga beslut blir svårare att ta fram.

  Den befintliga Baskontoplanen omfattar kontona 1000 t.o.m. 8999 ofta kallade klass 1 till 8. Klass 0 (kontona 0000 - 0999) och klass 9 (kontona 9000 - 9999) finns lediga om man vill ansluta till baskontona, annars finns möjlighet att bygga andra klassningssystem.

  Tanken är att med ett strukturerat hållbarhetskontosystem kan man starta en lika smidig rapportverksamhet på hållbarhetssidan som på den finansiella sidan. Sådana rapporter kan skapas så att företag på frivillig väg kan profilera sig/förbättra sitt varumärke när ett sådant intresse finns. När man på så sätt skaffat sig erfarenhet av systemet finns möjlighet att gå vidare med obligatoriska rapporter inom nödvändiga branscher.

  Jag vill därför väcka frågan om införande av ett system med konton för hållbarhetsredovisning. Syftet är att skapa en smidig, ordnad och meningsfull verksamhet för hållbarhetsrapporter.