Marknadsstyrningen för universitetens hyror ska granskas

EKONOMI. Riksrevisionen genomför just nu en granskning av marknadsstyrningen av lärosätenas lokalförsörjning.

Det handlar om stora belopp för universiteten och högskolorna. Deras hyreskostnader förra året var 8,6 miljarder kronor, eller cirka 40 procent av den totala lokalhyran för samtliga statliga myndigheter.

Bakgrunden är att i början av 1990-tal överfördes ansvaret för myndigheternas lokalförsörjning från dåvarande Byggnadsstyrelsen till varje enskild myndighet, medan förvaltningen av fastigheterna bolagiserades. Tanken var bland annat att effektivisera fastighets- och förmögenhetsförvaltning för staten som helhet. Reformen var tänkt att ge en mer marknadsstyrd inriktning av lokalförsörjningen.

Men Riksrevisionen menar att detta inte fungerat så bra. En orsak, kan enligt Riksrevisionen vara den stora marknadsandel som det statliga bolaget Akademiska Hus AB har på vissa orter. Riksrevisionen ser också risk för att lärosätenas förmåga att agera effektivt på marknaden begränsas av bland annat deras behov av lokaler med specifik utformning, såsom campusområden och specialutformade lokaler.

Riksrevisionens ska nu granska om den marknadsstyrda inriktning av lärosätenas lokalförsörjning har kunnat genomföras så som riksdagen beslutade. ”Syftet är bland annat att utreda om det finns förutsättningar för en fungerande marknadsstyrning av lärosätenas lokalförsörjning, och om lärosätena organiserar sitt lokalförsörjningsarbete för att kunna verka effektivt på hyresmarknaden”, skriver Riksrevisionen.

Resultatet av granskningen ska vara klart i februari 2018.

Forrige artikel M: Dubbelt upp för försvaret Næste artikel SSU vill höja barn-och studiebidrag
Det här vill EU göra nästa år

Det här vill EU göra nästa år

PLAN. EU-kommissionen har lagt fram ett arbetsprogram för år 2021, ett program som går i coronans tecken. Totalt har EU-kommissionen 86 olika utspel i pipeline.