Lagrådsremiss: Ändamålsenliga sanktioner mot otillåtna avfallstransporter

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

I lagrådsremissen föreslås ändringar i miljöbalkens straffbestämmelser om otillåten avfallstransport som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall (avfallstransportförordningen). Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login