Kommuner kan krävas på tydligare kassabok

FÖRVALTNING. Kommuner och landsting som ger sig in och konkurrerar med privata företag kan i framtiden tvingas särredovisa verksamheten, enligt direktiven till en ny utredning om kommunal redovisning.

Trädgårdsskötsel, spolning av avlopp och bussutflykter - kommuner och landsting på olika håll i landet konkurrerar med privata aktörer på de mest vitt skilda områden. Det är också ett vanligt ämne för anmälningar om snedvridande konkurrens till Konkurrensverket.

Och enligt dagens regler för kommunal redovisning, som endast i undantagsfall ställer krav på särredovisning, är det inte möjligt att se om konkurrensen sker på lika villkor. Regeringen har nu tillsatt en utredning som ska se över reglerna kring särredovisning, i syfte att förbättra konkurrensen och villkoren för de privata företagen.

Utredningen ska dessutom utreda flera andra frågor kring kommunal redovisning:
- Huruvida det krävs åtgärder för att få kommunerna att i högre grad leva upp till god redovisningssed.
- Om det behövs nya redovisningsregler med anledning av att vissa kommuner i dag lägger allt större del av sin verksamhet i bolagsform, medan andra fortfarande har det mesta i förvaltningsform
- Ifall redovisningen av kommunala avtalspensioner behöver ändras.

Utredningen ska lämnas till regeringen senast den 30 mars 2016.

Login