Kommunal pensionsskuld ska upp på bordet

REDOVISNING. Kommunernas redovisning av pensionsskulden ska bli enklare att förstå för medborgare och politiker, enligt ett utredningsförslag. Förslaget tas emot med öppna armar av Dan Brännström, vd för revisorernas branschorganisation FAR.

– Något som är en skuld ska också redovisas som en skuld. Man lurar sig själv om man inte har alla skulder med i balansräkningen.

Det säger Dan Brännström, vd för FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare, apropå utredningsförslaget att lagen om kommunal redovisning bör ändras så att kommunernas totala pensionsskuld ska synas i balansräkningen. Enligt dagens regler tas inte de pensioner som intjänats före år 1998 upp som en skuld, utan redovisas endast som en kommunal ansvarsförbindelse som ligger utanför balansräkningen.

Bakgrunden till den nuvarande så kallade blandmodellen är dels att kommunsektorns pensionssystem ändrades från ett förmånsbestämt system till ett avgiftsbestämt system, dels 1990-talskrisen och införande av det lagstadgade balanskravet för kommunerna. "Ett starkt vägande skäl vid valet av redovisningsmodell för kommunala pensioner, var att så långt som möjligt kunna använda kommunerna och landstingens resultaträkning för avstämning mot kommunallagens bestämmelse om ekonomisk balans." står det i direktiven till utredningen, som tillsattes av den förra regeringen under förra mandatperiodens sista månad.

Login