Kommissionen klar med kvoter för flyktingar

MIGRATION. EU-kommissionen har nu lagt fram sitt förlag om kvoter för varje medlemsland. Målet är att 40 000 asylsökande som i dag finns i Grekland och Italien ska fördelas mellan EU-länderna.

Kommissionen har tidigare aviserat konkreta förslag på kvoter för att få en jämnare fördelning av asylsökande mellan EU-länderna. Det förslag som nu läggs fram innebär att 40 000 asylsökande från Syrien och Eritrea ska flyttas över till andra EU-länder. Dessa asylsökande finns i dag i Italien och Grekland. Kommissionens planer är att för första gången använda de regler som finns i Lissabonfördraget för att stötta de medlemsländer som tar emot många människor i samband med plötsliga flyktingströmmar. Även Malta kan komma att omfattas senare, enligt kommissionen. De länder som tar emot asylsökande får en ekonomisk kompensation på 6 000 euro per mottagen person

EU-parlamentet har i en resolution tidigare i år efterlyst ett sådant förlag. 

De asylsökande ska fördelas efter landets invånarantal, BNP, arbetslöshet och hur många flyktingar som har tagits emot tidigare. För svensk del innebär förslaget att 821 personer som i dag finns i Italien  och 548 från Grekland ska tas emot. Flest personer kommer Frankrike och Tyskland att ta emot. Förslaget innebär att det land dit personen är omplacerad avgör om en asylansökan ska beviljas.

Login