DS: Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem (DS 2019:2)

Utredaren har överlämnat "Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem" till socialdepartementet.

En arbetsgrupp vid Socialdepartementet har tagit fram förslag på höjda åldersgränser i enlighet med principerna i Pensionsgruppens överenskommelse. Arbetsgruppen redovisar sitt förslag i denna promemoria. Förslaget har tagits fram genom löpande avstämningar mellan arbetsgruppen och Pensionsgruppen.

Arbetsgruppen föreslår att ett nytt åldersbegrepp införs i socialförsäkringsbalken. Det nya åldersbegreppet ska benämnas riktålder för pension och ska fungera som ett riktmärke för de individuella pensionsbesluten. Riktåldern ska räknas upp med hänsyn till medellivslängdens utveckling. Arbetsgruppen föreslår att riktåldern
beräknas för första gången 2020 och tillämpas från och med 2026.

Därutöver föreslås att åldersgränsen när inkomstgrundad ålderspension kan lämnas höjs i tre steg:

Login