Brister i stöd för funktionshindrade

OMSORG. Lagen som ska undanröja svårigheter i vardagen för personer med funktionsnedsättningar är i stort behov av förnyelse och insatserna är inte heller likvärdiga över hela landet. Det visar en kartläggning från Socialstyrelsen.

Förra året fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera hur några av insatserna i LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) fungerade i praktiken. Utredningen visar att lagen inte tillämpas likvärdigt över hela landet. Den största skillnaden fanns inom insatserna för ledsagarservice.

Socialstyrelsens kartläggning visar att mer än hälften av landets kommuner inte erbjuder ledsagning utanför kommungränsen, andra har dessutom skapat geografiska begränsningar inom kommunen. En del kommuner låter även personer med funktionsnedsättning själva stå för ledsagarkostnaderna, medan andra kommuner ersätter.

En av anledningarna till de stora skillnaderna kan vara att lagen är otydlig, menar Ulla-Britt Blomquist, utredare på Socialstyrelsen och projektledare för kartläggningen.

Login