Bostadsförsörjningen inget riksintresse

Rennäring, infrastruktur och friluftsliv bör fortsatt ha starkare status än bostadsförsörjningen vid kommunal planläggning, enligt en utredning.

Bostadsförsörjningen är ett i grunden kommunalt, inte ett statligt ansvar. Det konstaterar Riksintresseutredningen i ett delbetänkande. Följaktligen bör inte bostadsbehovet ges en starkare status än i dag när kommunerna tar fram översikts- och detaljplaner.

Det innebär att områden för natur- och kulturmiljövård, friluftsliv, fiske, rennäring, potentiella områden för infrastruktur, vindkraft och gruvor även fortsatt kommer att ha en starkare status - i de fall områdena är utpekade som riksintressen - vid planläggningen.

Rådande regler innebär ingen större bromskloss, den rådande bostadsbristens orsaker är främst ekonomiska, enligt utredaren Elisabet Falemo. Med andra ord att för få byggbolag vill bygga bostäder till ett pris som tillräckligt många anser sig ha råd att betala.

Av de 1 753 detaljplaner som upprättades år 2012 var det fyra som upphävdes av länsstyrelsen på grund av riksintresseklassning, tio stycken upphävdes av orsakerna hälsa, säkerhet och risk.

Riksintresseutredningen ska lägga fram sitt slutbetänkande, om hushållningen med mark- och vattenområden och särskilt områden av riksintressen, senast den 1 december 2015. Utredningen innebär en översyn av tredje kapitlet och delar av fjärde kapitlet i miljöbalken.

Login