Betänkande: Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Skatteutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om anslag för 2020 inom utgiftsområde 3, som uppgår till 12 056 989 kronor. Därmed avstyrker utskottet de alternativa budgetförslag som förts fram i motioner.

Utskottet avstyrker dessutom motioner från allmänna motionstiden 2019/20 som gäller vissa frågor om Kronofogdemyndighetens verksamhet.

I betänkandet finns en reservation (SD) och fyra särskilda yttranden (M, SD, V, KD). Ledamöterna från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna avstår från ställningstagande när det gäller anslagsbeslutet och redovisar i stället sina överväganden i var sitt särskilt yttrande.

Behandlade förslag

Proposition 2019/20:1 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution.

Tio yrkanden i motioner från allmänna

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från riksdagens hemsida.

Login