Betänkande: Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Kulturutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet föreslår att riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt regeringens förslag och lämnar
de bemyndiganden som regeringen har begärt. Motionärernas alternativa förslag till statens budget för 2020 inom utgiftsområde17 och övriga här behandlade motionsyrkanden avslås.

Utskottsbetänkande (PDF)

 

Login