Betänkande: Statens budget för 2020

Finansutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

I betänkandet har finansutskottet sammanställt riksdagens beslut om statens budget för 2020. Den 27 november 2019 fastställde riksdagen utgiftsramarna för respektive utgiftsområde och godkände beräkningen av inkomsterna i statens budget för 2020 i enlighet med finansutskottets förslag, som överensstämde med regeringens förslag (prop. 2019/20:1, bet. 2019/20:FiU1, rskr. 2019/20:59). Mellan den 4 och 18 december 2019 beslutade riksdagen hur anslagen ska fördelas inom vart och ett av de 27 utgifts-områdena. Utskottens förslag till anslagsfördelning inom respektive utgiftsområde överensstämde med regeringens förslag.

Riksdagen biföll utskottens förslag för samtliga utgiftsområden. 

Utskottsbetänkande (PDF)

 

Login