Arbetstillstånd kan skötas av privata aktörer

MIGRATION. Regeringen tillsätter en utredning för att ta reda på om hanteringen av ansökningar om arbetstillstånd och uppehållstillstånd kan flyttas över från utlandsmyndigheter till en tjänsteleverantör.

Viseringsärenden beslutas och handläggs av utlandsmyndigheter som ambassader och konsulat. De myndigheterna handlägger och utreder ofta uppehålls- och arbetstillstånd, även om det är Migrationsverket som i slutänden fattar besluten. För utrikesförvaltningen innebär det att stora resurser tas i anspråk för administrativa och säkerhetsmässiga åtgärder.

Om uppgifterna i stället flyttas över till en privat tjänsteleverantör är förhoppningen att det ska leda till bättre service för de sökande, minskad administrativ börda och förbättrad säkerhet för utlandsmyndigheterna.

På uppdrag av regeringen tillsätts nu en utredning som ska ta reda på förutsättningarna för att flytta över förvaltningsuppgifterna från utlandsmyndigheter till en privat aktör. Utredningen ska bland annat undersöka hur verksamheten kan organiseras, hur säkerheten uppehålls och vilka för- och nackdelar det finns med förslaget.

Login