Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Jura Floa Smith · Jurist

  Tyveri i Hjemme med Tvang og uden Hus-randsagsordning

  Kan nogen forklare dette ..Herman Lindkvist22 december, 2015 den 06:45 #

  Under sin yrkeskarriär som administrativ veterinär och enhetschef för djurskydd och djurhälsa vid Jordbruksverket kunde Björn Dahlén jordbruksverkets föreskrifter på sina fem fingrar.

  Utan för ett ögonblick tveka eller att be om att få återkomma med svar rabblade han föreskrifter och visste exakt på vilken sida och var på sidan föreskriften fanns.

  Tråkigt nog och till nackdel för alla som därmed gick miste om en stor tillgång beslutade Björn Dahlén av personliga skäl att avsluta sin anställning vid Jordbruksverket och istället arbeta som biträdande administrativ veterinär regionalt vid en Länsstyrelse.

  Efter en kort period beslutar sig Björn Dahlén för att avsluta sin anställning som biträdande administrativ veterinär vid den Länsstyrelsen och började istället arbeta som administrativ veterinär och enhetschef vid en annan Länsstyrelse.

  Åter i chefsposition visserligen på en lägre nivå regionalt istället för centralt kan man undra vad som har gjort att en mycket duktig tjänsteman inom den offentliga förvaltningen helt plötslig inte minns alla de föreskrifter han kunde rabbla som ett rinnande vatten i både tid och otid vid Jordbruksverket.

  Frågorna är:

  1. Hur och på vilka grunder kan Björn Dahlén med sitt yrkeskunnande medverka till myndighetsutövning mot enskild i djurskyddsärende och påstå att intrånget i bostaden har stöd av 27 § djurskyddslagen när han mycket väl vet att bostaden är fredad mot godtyckliga och olagliga ingripanden vilket också påbjuds (inte föreskrivs då föreskriften är juridisk bindande) i Jordbruksverkets föreskrifter om hållande av hund och katt, SJVFS 2008:5, Saknr L 102, 1 kapitlet § 5:

  5 § Förvaringsutrymmen, FÖRUTOM BOSTÄDER, för hundar och katter ska vara konstruerade så att de är enkla att inspektera samt att rengöra och desinficera.

  I samma föreskrift 4 kapitlet § 2 påbjuds att:

  2 § Bestämmelser om straff för brott mot dessa föreskrifter finns i 36 § djurskyddslagen (1988:534).

  I den 1 § i samma föreskrift samma kapitel påbjuds att:

  1 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter.

  Detsamma står i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om hästhållning DFS 2007:06, Saknr L 101, 7 kapitlet §§ 1-2.

  Det kan väl hända att Jordbruksverket kan medge undantag men verket har inte behörigheten och så särskilda skäl att dom får medge undantag som förhindrar lagföring av brott mot djurskyddsbestämmelserna oavsett var i hierkin bestämmelsen befinner sig.

  Juridiskt bindande bestämmelser medför straffansvar för den som inte rättar sig efter bestämmelserna.

  2. Varför har inte kontrollmyndigheten redan i ett tidigare skede år 2006 eller under alla de efterkommande åren ställt berörd djurhållare inför straffansvar då det bevisligen har saknats tillstånd för antingen det ena eller andra djurslaget under ett stort antal år. Det framgår klart och tydligt av djurskyddslagens § 36 att:

  36 § Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet
  1. bryter mot 3, 5, 6, 8-11, 13, 14, 16-19 a eller 21 §,

  Och i samma lag § 24 b står det klart och tydligt utskrivit i lagtext att:

  24 b § Den myndighet som utövar offentlig kontroll skall verka för att överträdelser av lagen, av de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen eller av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, beivras.

  3. Hur kan Björn Dahlén medverka till att omärkta djur transporteras när han mycket väl vet att omärkta djur inte får transporteras på grund av smittorisken?

  4. Är det Björn Dahlén som har besiktigat djuren så att de är i skick för transport?

  5. Länsstyrelserna är tillsynsmyndighet över veterinärer, djurkliniker, djursjukhus samt djurtransporter i ekonomisk verksamhet så varför stoppade Björn Dahlén inte djurtransportören från ett direkt regelvidrigt förfarande eller var djurtransportören på plats i egenskap av privatperson?

  Det finns många fler frågor i detta ärende att utreda men kommer kontrollmyndigheten att ställa djurhållaren inför straffansvar eller kommer dom att göra som dom har gjort under alla andra år och varför var det viktigare för kontrollmyndigheten att på obefintlig grund få djurhållaren fälld för våld mot tjänsteman när ingen någonsin kommer att konkret kunna bevisa varifrån djurskyddsinspektören hade fått sina märkliga blåmärken?


  Herman Lindkvist22 december, 2015 den 06:04 #

  Den frågan vill jag hemskt gärna svara på men med hänsyn till berörd djurhållare är det direkt oansvarigt att offentligt på en blogg ge en bruksanvisning och underminera djurhållaren i eventuellt kommande rättsprocesser såväl förvaltningsrättslig som civilrättsligt.  Herman Lindkvist21 december, 2015 den 06:55 #

  Djurhållaren i de aktuella ärendet har veterinära kunskaper och praktiskt kunnande som långt, mycket långt överskrider aktiva veterinärers både vad det gäller smådjur och stordjur. Det praktiska kunnandet denna djurhållare besitter gör det möjligt att behandla och rehabilitera skador och sjukdomar hos djur som de veterinärer vi är vana vid direkt skulle bordlägga och råda till att låta djuret få somna in.

  Detta ärendet handlar inte om djurskydd utan om hur kontrollmyndigheten har roat sig kungligt i många år. Myndigheten har lekt en katt och råtta lek med berörd djurhållare vilket i grunden baseras på ett löfte och anmälningar från närmaste grannen som dyrt och heligt lovade att hon skulle se till så att djuren blev omhändertagna och att djurhållaren skulle drivas ifrån fastigheten.

  Ingen från kontrollmyndighetens sida har vid något tillfälle sakligt och uttömmande förklarat bestämmelserna om kravet på § 16-tillstånd för djurhållaren och naturligtvis uppstod missförstånd som sedan djurhållaren lastades för.

  Eftersom ingen vid kontrollmyndigheten hade kunskapen, viljan och intresset att i enlighet med djurskyddslagens § 24 a, stycke 2 att genom rådgivning, information och i övrigt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter trodde berörd djurhållare att enbart 1 tillstånd behövdes därför ingen informerade om något annat. Detta ledde till ytterliga kontrollbesök som i dokumentationen benämns med att ”vara föremål för utökade djurskyddskontroller”.

  När § 16-tillståndet för hund hade beviljats påpekade kontrollmyndigheten att det även behövdes § 16-tillstånd för häst varmed ansökan skickades in. I slutet av den ansökan (förtryckt blankett) finns en ruta där det skall anges om det hålls fler djurslag på fastigheten förutom häst och hund. Djurhållaren redovisade att det fanns bl a 15 katter.

  När beslutet kom hade §-16 tillstånd beviljats för katt och inte för häst som ansökan avsåg. Dessutom omfattade tillståndet enbart 13 katter när det vid tiden befintliga kattbeståndet var 15 katter. Tillståndet för katter hade således redan missbrukats direkt vid beslutsdatum genom att kattbeståndet överskred beviljat tillstånd med 2 katter, vilket naturligtvis påkallade ytterligare djurskyddskontroller.

  Sedan börjar kontrollmyndigheten besluta om föreläggande enligt djurskyddslagens § 26 vilka berörd djurhållare snällt efterkom, det ena efter det andra vilket även framgår av handlingarna i ärendet. Det framgår också att kontrollmyndigheten avslutar ärendet därför det föranligger ingen anledning att göra fler uppföljande kontroller eftersom förelagda brister hade åtgärdats.

  Likväl fortsätter de uppföljande kontrollerna och det står samma i flertalet kontrollrapporter att kontrollmyndigheten avslutar ärendet därför det föranligger ingen anledning att göra fler uppföljande kontroller eftersom inga brister har konstaterats.
  I samband med alla uppföljande kontrollbesök kommer naturligtvis fakturor på avgifter för extra offentlig kontroll och som pricken över i:et drar kontrollmyndigheten även till med ett föreläggande med vite om på 50.000 kronor som djurhållaren lyckligtvis lyckades få stopp på.

  I december 2012 underrättades djurhållaren om att en prövning om förbud att ha hand om djur hade inletts och var välkommen att inkomma med ”synpunkter” på detta.
  Djurhållaren inkommer med synpunkter, lagrumshänvisningar och enligt konstens alla regler ifyllda och undertecknade ansökningar om § 16-tillstånd gällande häst, hund och katt.

  Kontrollmyndigheten besvarar djurhållaren med att inte handlägga ansökningarna om § 16-tillstånd och istället meddelar förbud att tillsvidare ha hand om djur, alla djurslag och djurhållaren får 12 veckor på sig att avyttra djuren som till större delen består av gamla djur som från djurskyddssynpunkt inte är omplaceringsbara eller kan överlåtas och kan som sagt var från djurskyddssynpunkt enbart avyttras genom avlivning.

  Kontrollmyndigheten inkom inte heller i enlighet med djurskyddslagens §§ 24 b och 36 med någon anmälan om misstanke om brott mot djurskyddslagens 16 § till behörig handläggande myndighet som är polis- och åklagarmyndighet.

  Under det att djurhållaren förvaltningsrättsligt enligt hänvisning från kontrollmyndigheten överklagar till högre instans påstår sig en av djurskyddsinspektörerna att vid det senaste kontrollbesöket hade utsatts för våld mot tjänsteman men ansåg sig inte behöva gå till läkare för att få de påstådda skadorna dokumenterade förrän efter 12 dagar. Istället hade djurskyddsinspektören och kollegan själv fotodokumenterat blåmärken under läkningsprocess som påvisar att djurskyddsinspektören hade sprungit in i en dörr men i vilken fastighet den dörren är monterad vet fortfarande ingen.

  En anmälan gjordes och en förundersökning inleddes och avslutades med åtal. Under domstolsförhandlingarna påstods det först att djurhållaren hade slagit djurskyddsinspektören med knuten hand. Under förhandlingens gång blev slaget med knuten hand till ett slag med öppen hand för att sedan bli till en kuff och slutligen påstod djurskyddsinspektören att det bara rörde sig om en liten puff.

  Att den påstådda puffen sedan påstods vara tilldelad inne i djurhållarens bostad dit kontrollmyndigheten med hjälp av handräckning av polismyndigheten själv hade tagit sig in genom ett öppet fönster när djurhållaren låg och sov samt att det inte fanns någon husrannsakansorder för ingeppet diskuterades aldrig men det är dokumenterat i förundersökningprotokollet vilket vittnande polisman påstod sig inte kunde minnas vid förhandlingen. Djurhållaren blev fälld och straffpåföljden blev villkorlig dom. Djurhållaren överklagade men högre instans ansåg inte avsaknaden av husrannsakansorder var relevant i målet varmed straffpåföljden utökades.

  Tiden for iväg och deadlinen för avyttrandet av djuren kom närmare och närmare varmed djurhållaren flydde hals över huvud med alla sina djur till ett annat län då det av utskriven lagtext framgår att:
  I varje län finns en länsstyrelse som svarar för den statliga förvaltningen I LÄNET, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret för särskilda förvaltningsuppgifter.
  Detta innebär att en länsstyrelsen kan inte bestämma i en annan länsstyrelses län.

  Eftersom kontrollmyndigheten hade avvikit från den lagstadgade anmälningsplikten att inkomma med anmälan om misstanke om brott mot djurskyddslagen hade brottsanklagelserna som riktats mot djurhållaren inte prövats i rätt domstolsinstans varmed någon lagföring i den delen aldrig har skett.

  Handläggande och föredragande tjänsteman i djurförbudsärendet beslutade sig för att sluta jobba som biträdande och intog enhetschefspositionen i ett annat län varmed kollegan entledigades från det betungande ansvaret som enhetschefsposition i två län.

  Turerna har varit många för berörd djurhållare för att slutligen och åter som så många gånger tidigare bli överfallen i bostaden, utkastad ur bostaden och rånad på alla sina djur av ”kontrollmyndigheten” med hjälp av handräckning av polismyndigheten.

  Representanten för ”Kontrollmyndigheten” är dessutom i detta fallet samma tjänsteman som handlade och fördrog djurförbudsärendet i ett annat län och som visst dessförinnan glömdes bort att anmäla till behörig handläggande myndighet.

  Hvem tager ansvar for Brud i og ude for Hjemmet ..

Läs utbildning gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang