Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Sverker Liden · Jägmästare och skogsägare

  Skogsproduktionen har aldrig varit högre, andelen skyddad skog slår rekord tack vare frihetsmodellen.

  Ytterligare en professor kräver att politikerna skall träda fram och forma en ny skogspolitik. Problemet för politikerna är att ingen har talat om vad det är för fel på "Riksdagens frihetsmodell" eller vad som skall uppnås med en ny politik. De tre professorerna pratar runt men budskapet är tunt. Sanningen är ju att skogsproduktionen aldrig varit större och att andelen skyddad skog slår rekord, 14 % formellt skyddad 30% om all skog räknas som skyddas av bl a skogsvårdslagen och 58% om vi tar in frivilligt skyddad skog mm och räknar som andra EU-länder. Kommer det bättre förslag om 100 gamla professorer och centralbyråkrater tänker till? Det är tveksamt, det är ju de som har varit med och format den nuvarande framgångsrika frihetsmodellen.

  Frihetsmodellen fungerar alldeles utmärkt. Bättre miljöhänsyn kan konstateras. De befriade små skogsägarna levererar mycket bättre än statens egen skogsförvaltning och skogsbolagens förvaltning. Kanske beror det på att skogsindustrin, FSC och WWF inte förstod vad en nyckelbiotop var och att den fordrade skötsel.

  När frihetsmodellen infördes och skogsvårdslagen avreglerades konstaterades efter 10 år en klar förbättring av miljöhänsynen medan älgförvaltningen som inte avreglerades konstaterades bara orsaka problem. Det beror på att de enskilda skogsägarna har mycket större kunskaper om praktiskt skogsbruk och hur det kan utvecklas i miljövänlig riktning än de ansvarsbefriade tjänstemännen i länsstyrelser och Naturvårdsverket. Där har staten ett verkligt problem.

  Varför är då samtalsklimatet dåligt när allt går så bra. Förmodligen därför att de ansvarsbefriade statstjänstemännen och lobbyisterna tycker det är tråkigt när allt går bra. Därför har de startat en laglös myndighetsutövning och därvid utnyttjat artskyddet, nyckelbiotoperna och älgförvaltningen för sina angrepp på skogsägarna. Laglöshet och förstörelse av skogsägarnas egendom är inget som uppskattas av skogsägarna. Nu måste Riksdagen se till att statsbyråkratin efterlever gällande lagar och inte hittar på fler egna. Mer behövs inte för att samtalsklimatet skall bli bättre. Ännu bättre blir det om Skogsindustrierna förstår att nyckelbiotoperna är historia och blåser av sin stolliga bojkott. Lite studier i avtalsrätt skulle heller inte skada.

  Men frihetsmodellen kan förbättras. En given åtgärd är att skogsägaren som har hela ansvaret för sin fastighet också skall ha hela inflytandet över fastighetens skötsel. En fortsatt avreglering är vägen framåt. Avreglera älgförvaltningen och inför allmän jakttid. Avreglera ädellövlagen så att inte skogsägaren får sin skog konfiskerad om han vill odla ädellöv.

  Vad är det som skall åstadkommas med det s k skogsprogrammet , kan programgrupperna fatta beslut med rättsverkan. är de myndigheter, vem har ansvaret för eventuella beslut? Vad skall det s k skogsprogrammet åstadkomma som en myndighet inte kan åstadkomma?

  Hela uppläggning påminner om uppläggningen av älgförvaltningen. Den kom till för att försvåra för markägaren att hävda sin äganderätt till jakten och driva igenom en mycket högre älgstam utan att någon skall kunna ställas till ansvar. Men det är länsstyrelsen och Naturvårdsverket som har ansvaret , det är ju de som fattar besluten. När jag försökte få svar av Länsstyrelsen i Västra Götaland om vem som har ansvaret vägrade länsstyrelsen att svara. Naturvårdsverket meddelade att det bara svarar på frågor om det åläggs det av domstol.

  Syftet med det sk skogsprogrammet är ytterst oklart men avsikten är förmodligen att försöka underminera skogsägarens rätt att bestämma hur den egna skogen skall skötas precis som älgförvaltningen syftar till att ta ifrån markägaren rätten att bestämma över jakten. Det har fått katastrofala konsekvenser. Länsstyrelsernas älgförvaltning orsakar att planteringar förstörs varefter Skogsstyrelsen ålägger skogsägaren att återställa dem.

  Det behövs många klarlägganden av vad det s k skogsprogrammet skall åstadkomma och vem som har ansvaret. Centerpartiet och Riksdagen bör inte sjösätta nya projekt med oklara avsikter, mål och ansvarsförhållanden. Det räcker med röran i artskyddet, nyckelbiotoperna och älgförvaltningen. Kanske kan de 100 professorerna i akademin reda ut oklarheterna i det s k skogsprogrammet?

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang