Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • SverkerLiden · Jägmästare och skogsägare

  Skall artskyddet ha en nationell utgångspunkt?

  Skall artskyddet omfatta de för landet centrala ekosystemen eller alla ekosystem och arter som är perifera antingen på väg ut som kalfjällen eller på väg in som kulturstäppen. Skall mårdhunden stoppas men fjällräven bevaras oavsett vad det kostar om det ens är möjligt? Skall en art som är sällsynt i Tyskland vara skyddad i Sverige?

  Om man skall utforma ett effektivt europeiskt artskydd bör utgångspunkten vara att skyddet samordnas över nationsgränserna. Då kan respektive land satsa på de för regionen typiska ekosystemen. För Sverige är det ekosystem typiska för norra barrskogsbältet. För t ex Danmark och Tyskland blir det lövskog där ek och bok dominerar.

  Då kommer man bort från dyra och omöjliga projekt som omfattar ekosystem som är marginella t ex att anlägga ekosystem för vitryggig hackspett. De finns naturliga i t ex Baltikum. Arten är inte hotad i Europa.

  Ett samordnat europeiskt artskydd bör kunna leda till att olika länder kan fokusera sitt skydd till sina typiska ekosystem och göra det skyddet effektivt så att kostnader och ingrepp i äganderätten undviks. Om Sverige koncentrerar sin ansträngningar till gran och tallskog kan det räcka med att sänka älgstammen till finsk nivå för att vi åter skall få en rikt varierad barrskog med inslag av björk.

  Sett i ett europeiskt perspektiv skyddas mycket mark i Sverige. Om det inte räcker är förmodligen skyddet fel utformat alternativt skyddar vi arter som inte hör hemma i våra dominerande ekosystem. En annan orsak kan vara att staten inte efterlever gällande riksdagsbeslut eller inte redovisar skyddet på ett riktigt sätt.

  Om vi skall ha gemensamma regler i Europa för artskyddet bör också artskyddet samordnas så att respektive land i första hand skyddar de dominerande ekosystemen. Då får vi ett effektivt skydd som inte kostar för mycket.
Läs utbildning gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang