Tack för ditt engagemang


Är du säker på att du vill anmäla den här kommentaren?

 • Teresa Jonek, FoI och Maria Rosendahl, Chef komptensförsörjning · Teknikföretagen

  Kommentar från Teknikföretagen "Kompetensutveckling av yrkesverksamma kräver rörlighet mellan näringsliv och akademi"

  Sverige måste ta tillfället i akt att kompetensutveckla korttidspermitterade medarbetare, det skriver företrädare för fackförbundet Akavia i Altinget den 29 maj. De har en god poäng – krisen och permitteringar innebär ett unikt tillfälle för kompetensutveckling av medarbetare som bara för några månader sedan hade fullt upp på jobbet.

  Oaktat Corona så befinner vi oss i en global industriell revolution med utgångspunkt i digitalisering, automatisering, artificiell intelligens och elektrifiering. Förutom teknikskiftet i sig sker även en snabb anpassning, både nationellt och globalt, för att ställa om industrin mot minskad klimatpåverkan. Dessa två faktorer i sig kräver att svenska lärosäten utvecklas för att möta behov av livslång lärande och kompetensutveckling av yrkesverksamma.

  Som artikelförfattarna skriver är det mycket positivt att lärosätenas ansvar för yrkesverksammas vidareutbildning nu förslås tydliggöras i högskolelagen. Precis som Teknikföretagen och flera andra i debatten om det livslånga lärandet efterfrågar lyfter artikeln även behovet av riktade resurser till högskolan för att kunna anta denna viktiga och omfattande uppgift.

  Men något som lyst med sin frånvaro i debatten om lärosätenas roll i det livslånga lärandet är lärarbristen. Bara inom industrin väntas 100 000 personer om året behöva någon form av kompetenshöjande insats, det kan inte åtgärdas endast med ett uppdrag och en påse pengar. För att hantera den stora mängd yrkesverksamma som behöver vidareutbildas behöver vi förutom särskilda resurser till universitet och högskolor även incitament för forskare att undervisa.

  Sådana incitament skulle tjäna Sverige väl. Ett system för utbyte mellan företag och akademi kan utformas för att i tid av lågkonjunktur eller kris ge en person anställd i ett företag tjänstledigt för arbete vid ett lärosäte eller vid ett institut, med statlig finansiering.

  I och med att nästan alla lärosäten är statliga och instituten likaså så undviks dessutom avvikelser från statsstödsreglerna och i och med att personen i fråga har sin fasta anställning vid företaget så uppstår inte heller immaterialrättsliga komplikationer.

  Det är av största vikt att Sverige omgående får på plats ett system för livslångt lärande, särskilt inom teknikindustrin där den tekniska utvecklingen och den svenska arbetskraften är avgörande för Sveriges export och vårt lands rikedom. Men för att lösa problemet behövs mer än en ett förtydligande av lärosätenas uppdrag och mer resurser, det kräver ett system som för ökad rörlighet mellan industri och akademi.

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

 • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
 • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
 • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang